kolczyki agencyjne

Jak zamówić kolczyki

Jak zamawiać kolczyki
Zamawianie bezpośrednio u dostawcy
Zamawianie kolczyków dla trzody chlewnej

Jak zamawiać kolczyki
zamawianie kolczyków

Tylko i wyłącznie podmioty wpisane na "Listę dostawców kolczyków lub duplikatów kolczyków dla zwierząt gospodarskich" uprawnione są do sprzedaży kolczyków, służących do identyfikacji bydła. Lista dostawców prowadzi ARiMR, która wraz z cennikami kolczyków znajdują się w każdym Biurze Powiatowym ARiMR.

Pierwszym krokiem zamównienia kolczyków jest złożenie przez posiadacza zwierząt wnioski o przydzielenie puli numerów identyfikacyjnych w Biurze Powiatowym. Przydzielenie puli numerów jest warunkiem koniecznym do kontynuowania dalszego postępowania w celu złożenia zamówienia na kolczyki. Nie dotyczy to posiadaczy trzody chlewnej, ponieważ świnie znakowane są numerem stada, w którym sie urodziły. Przydzielenie numerów w tej sytuacji jest zbędne. Uzyskany wydruk z numerami należy zachować, gdyż przy składaniu zamówienia należy dołączyć jego kopię.

Sposoby dokonywania zakupu

Zainteresowany może dokonać zakupu kolczyków dwiema drogami:

1) Za pośrednictwem biur powiatowych ARiMR

Należy nadmienić, że jeżeli chodzi o duplikaty kolczyków, to ich zamawianie ograniczone jest tylko do biur ARiMR. Duplikatów nie można zamawiać u dostawców.

Biuro Powiatowe udostępnia wzór formularza, który należy wypełnić w celu złożenia zamówienia. Posiadacz zwierząt składa wypełniony formularz wraz z "odpowiedzią na wniosek o wydanie kolczyków", czyli dokumentem potwierdzającym przydzielenie puli numerów do właściwego BP wraz z pieczątką: "Autoryzowano do produkcji", bądź "Autoryzowano do produkcji - identyfikator elektorniczny", jeżeli zamówienie dotyczy kolczyków z identyfikatorem elektronicznym. Biuro pośredniczy w zakupie w ten sposób, iż wysyła zamówienie do wybranego przez posiadacza dostawcy. Zamawiający obowiązany jest do uregulowania należaności za zamówione kolczyki według cennik podanego przez dostawcę. Biuro powiatowe nie pobiera żadnych opłat związanych z pośrednictwem przy zamawianiu kolczyków.

2) Bezpośrednio u dostawców, który wpisani są na listę proawdzoną przez ARiMR


Zamawianie bezpośrednio u dostawcy

Posiadacz zwierząt może zamówić kolczyki bezpośrednio u dostawcy, nie korzystając z pośrednictwa Biura Powiatowego ARiMR. Zamówienie składa się w formie formularza dostępnego w BP ARiMR. W formularza zamawiający podaje nastepujące informacje:

 • numer siedziby stada
 • numer otrzymanej decyzji "Odpowiedź na wniosek o przydzielenie puli numerów" oraz zaznaczyć, czy dana decyzja dotyczy kolczyka z elektronicznym identyfikatorem.
 • oświadczenie o następującej treści: "Niniejszym zobowiązuję się do uiszczenia stosownych opłat i odbioru zamówionych kolczyków zgodnie z warunkami określonymi w cenniku dostawcy"
 • sposób odbioru kolczyków (w siedzibie dostawcy lub w punkcie dystrybucyjnym bądź za pośrednictwem poczty/kuriera)
 • datę oraz podpis zamawiającego
 • dokładny adres zamawiającego

Do zamówienia dołączona winna być "Odpowiedź na wniosek o wydanie kolczyków", zawierająca wykaz nadanych numerów, która opatrzona jest pieczatką o następującej treści: "Autoryzowano do produkcji", bądź "Autoryzowano do produkcji - identyfikator elektroniczny", jeżeli zamówienie dotyczy kolczyków z elektronicznym identyfikatorem. Zamówienie przesyła się na adres wybranego dostawcy. Informacje o dostawcach kolczyków wraz z cennikami dostępne są w BP ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.


Zamawianie kolczyków dla trzody chlewnej

Nieco inne zasady odnoszą się do zamawiania kolczyków dla trzody chlewnej. Sposób postępowania w przypadków tych zwierząt jest następujący:

kolczyk dla zwierząt

Posiadacz trzody chlewnej wypełnia formularz udostępniony przez BP ARiMR, w którym zamieszcza nastepujące informacje:

 • Numer siedziby stada
 • Numer zamawianych kolczyków oraz ich ilość
 • Wskazanie dostawcy, u którego chce złożyć zamówienie
 • Deklarację dotyczącą sposobu odbioru kolczyków
 • Datę oraz podpis zamawiającego
 • Dokładny adres zamawiającego

Do zamówienia nie dołącza się odpowiedzi na wniosek o przydzielenie numerów puli, ponieważ takiego wniosku nie składa się, z tego względu, iż trzoda chlewna znakowana jest numerem siedziby stada. Zamówienie można złożyć w dwojaki sposób, analogicznie do zamawiania kolczyków dla bydła. Zatem może się to odbywać za pośrednictwem właściwego BP ARiMR, bądź bezpośrednio u dostawcy.


www.kolczyki-agencyjne.pl wszystkie prawa zastrzeżone.